ตารางสรุปจำนวนผู้ได้รับวัคซีน Covid ที่มีที่อยู่ในอำเภอบางมูลนาก ข้อมูลจาก MOPH IC (ข้อมูล ณ วันที่ 2021-10-28 20:21:06 )

รหัสตำบล ตำบล จำนวนประชากร ร้อยละ บุคคาลากรการแพทย์ ร้อยละ ผู้สูงอายุ 60ปี ร้อยละ 7 กลุ่มโรค ร้อยละ ด่านหน้า ร้อยละ 18-59 ปี ร้อยละ หญิงตั้งครรถ์ ร้อยละ
ทั้งหมด ได้รับการฉีด ทั้งหมด ได้รับการฉีด ทั้งหมด ได้รับการฉีด ทั้งหมด ได้รับการฉีด ทั้งหมด ได้รับการฉีด ทั้งหมด ได้รับการฉีด ทั้งหมด ได้รับการฉีด
01 บางมูลนาก 8,648 6,266 72.46 135 135 100.00 2,871 1,410 49.11 935 758 81.07 326 318 97.55 4,381 3,645 83.20 0 0 nan
02 บางไผ่ 4,635 3,315 71.52 119 115 96.64 1,431 919 64.22 483 415 85.92 81 77 95.06 2,519 1,787 70.94 2 2 100.00
03 หอไกร 4,888 3,426 70.09 276 256 92.75 1,411 858 60.81 487 416 85.42 204 197 96.57 2,508 1,697 67.66 2 2 100.00
04 เนินมะกอก 5,420 3,864 71.29 149 143 95.97 1,730 1,138 65.78 562 475 84.52 161 159 98.76 2,817 1,948 69.15 1 1 100.00
05 วังสำโรง 2,660 1,746 65.64 93 76 81.72 818 484 59.17 275 210 76.36 42 42 100.00 1,431 933 65.20 1 1 100.00
06 ภูมิ 1,634 1,264 77.36 40 39 97.50 591 422 71.40 185 172 92.97 39 39 100.00 779 592 75.99 0 0 nan
07 วังกรด 1,813 1,354 74.68 45 42 93.33 567 392 69.14 198 179 90.40 20 19 95.00 981 720 73.39 2 2 100.00
08 ห้วยเขน 1,086 798 73.48 34 31 91.18 390 263 67.44 117 97 82.91 38 35 92.11 506 371 73.32 1 1 100.00
09 วังตะกู 3,830 2,753 71.88 110 100 90.91 1,200 738 61.50 482 397 82.37 86 78 90.70 1,949 1,437 73.73 3 3 100.00
14 ลำประดา 1,996 1,479 74.10 70 66 94.29 628 424 67.52 191 165 86.39 53 51 96.23 1,054 773 73.34 0 0 nan
All รวม 36,610 26,265 71.74 1,071 1,003 93.65 11,637 7,048 60.57 3,915 3,284 83.88 1,050 1,015 96.67 18,925 13,903 73.46 12 12 100.00